Tăng cường trách nhiệm trong giải quyết, trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri và Nhân dân

Tăng cường trách nhiệm trong giải quyết, trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri và Nhân dân

05/12/2023 | 05:32 PM
Ngày 01/12/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh ban hành Công văn số 8343/UBND-KGVX thực hiện các đề xuất, kiến nghị của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại Báo cáo số 760/BC-MTTQ-BTT ngày 17/11/2023 về kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri và Nhân dân của các bộ, ngành và chính quyền địa phương các cấp

Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 1774 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.

Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 9 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Trạng thái
Không tìm thấy dữ liệu thoả mãn điều kiện tìm kiếm

Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 0 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Trạng thái
Không tìm thấy dữ liệu thoả mãn điều kiện tìm kiếm

Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 4 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Trạng thái
Không tìm thấy dữ liệu thoả mãn điều kiện tìm kiếm

Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 14 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.

Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 55 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.

Họ tên: Trần Thị Kim Hoa

Chức vụ: Giám đốc Sở

Số điện thoại: 02353 507799

Email: hoattk1@quangnam.gov.vn

Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 16 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.
  • Dấu ấn ngành Nội Vụ tỉnh Quảng Nam năm 2022