Huyện Phú Ninh tổ chức tập huấn về kiểm soát tài sản, thu nhập

Chiều ngày 08/11/2023, UBND huyện Phú Ninh tổ chức tập huấn Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Họ tên: Trần Thị Kim Hoa

Chức vụ: Giám đốc Sở

Số điện thoại: 02353 507799

Email: hoattk1@quangnam.gov.vn