Tìm hiểu Luật Căn cước năm 2023

Thực hiện Công văn số 3300/UBND-NCKS ngày 09/5/2024 của UBND tỉnh về tăng cường tuyên truyền Luật Căn cước năm 2023, Cổng TTĐT Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam trân trọng giới thiệu nội dung thông tin tuyên truyền đến CCVC, NLĐ toàn ngành Nội vụ tỉnh.

Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị sơ kết công tác chuyển đổi số và 02 năm thực hiện Đề án 06, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Ngày 06/3/2024, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 65/TB-UBND về kết luận của đồng chí Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị sơ kết công tác chuyển đổi số và 02 năm thực hiện Đề án 06, triển khai nhiệm vụ năm 2024 tổ chức vào ngày 28/02/2024.

Họ tên: Trần Thị Kim Hoa

Chức vụ: Giám đốc Sở

Số điện thoại: 02353 507799

Email: hoattk1@quangnam.gov.vn