Hội nghị tập huấn chuyên sâu về Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2024

Thực hiện Kế hoạch số 4593/KH-UBND ngày 14/7/2023 của UBND tỉnh Quảng Nam về triển khai thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; Sở Nội vụ ban hành Kế hoạch số 41/KH-SNV ngày 12/6/2024 về tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên sâu về Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2024.

Theo đó, sẽ tổ chức 15 lớp tập huấn gồm: 01 lớp cho đối tượng là CBCCVC các Sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh với số lượng 60 học viên; 14 lớp cho đối tượng là CBCCVC cấp huyện; CBCC và người hoạt động không chuyên trách cấp xã tổ chức tại các huyện, thị xã, thành phố với số lượng 1.154 học viên.

Hội nghị tập huấn tại huyện Phước Sơn

 

Theo kế hoạch, Hội nghị tập huấn bao gồm các nội dung như:  Giới thiệu Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và Nghị định số 59/2023/NĐ-CP ngày14/8/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị; Kỹ năng lãnh đạo, quản lý, thực thi dân chủ ở cơ sở; vai trò của CBCCVC và người hoạt động không chuyên trách được giao nhiệm vụ trong tình hình mới; Văn hóa công sở và trách nhiệm công vụ của CBCCVC để nâng cao sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp; Trao đổi kinh nghiệm qua thực tiễn triển khai dân chủ ở cơ sở; Trao đổi những khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện dân chủ ở cơ sở và các văn bản chỉ đạo của Bộ Nội vụ, Tỉnh ủy,…Đồng thời, các học viên cũng được nghe trao đổi một số kỹ năng, phương pháp triển khai nhiệm vụ trong tham mưu thực hiện công tác dân chủ cơ sở để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ mới hiện nay.