Triển khai thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 4850/UBND-NCKS ngày 01/7/2024 về triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 20/5/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hoá thủ tục hành chính tại các bộ, ngành, địa phương phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Theo đó, UBND tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao để chủ động triển khai thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 16/CT-TTg; trong đó, tập trung một số nhiệm vụ cụ thể: