Hội nghị góp ý dự thảo đề án sáp nhập huyện Nông Sơn và Quế Sơn

Sáng ngày 01/6/2024, Sở Nội vụ, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh giải đoạn 2023 – 2025 tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý của các ngành, địa phương liên quan đối với dự thảo đề án sáp nhập huyện Nông Sơn và Quế Sơn.

Tại hội nghị, đơn vị tư vấn xây dựng đề án đã phân tích về căn cứ pháp lý và sự cần thiết, phương án và đánh giá các tác động do việc sáp nhập huyện Nông Sơn và Quế Sơn để thành lập ĐVHC cấp huyện mới. Đồng thời đưa ra các đề xuất, kiến nghị đối với Trung ương về các vấn đề liên quan, đảm bảo cho việc triển khai thực hiện hiệu quả chủ trương sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã tại Quảng Nam.

Quang cảnh hội nghị

Theo phương án, nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của huyện Nông Sơn (có diện tích tự nhiên là 471,64km2, đạt 55,49% so với tiêu chuẩn; quy mô dân số là 35.438 người, đạt 44,30% so với tiêu chuẩn) với huyện Quế Sơn (có diện tích tự nhiên là 257,46km2, đạt 57,21% so với tiêu chuẩn; quy mô dân số là 104.128 người, đạt 86,77% so với tiêu chuẩn) để thành lập huyện Quế Sơn (có diện tích tự nhiên là 729,10km2, đạt 112,70% so với tiêu chuẩn; quy mô dân số là 139.566 người, đạt 131,07% so với tiêu chuẩn).