Thông qua Nghị quyết sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện Hiệp Đức, giai đoạn 2023-2025

Ngày 29/5/2024, HĐND huyện Hiệp Đức khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức Kỳ họp thứ 18 xem xét, cho ý kiến đối với chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện Hiệp Đức, giai đoạn 2023-2025. Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Văn Tỉnh và Phó Chủ tịch HĐND huyện Huỳnh Đức Viên chủ tọa kỳ họp.


Theo Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện Hiệp Đức giai đoạn 2023 - 2025 sẽ nhập toàn bộ 30,75 km2 diện tích tự nhiên, quy mô dân số 2.018 người của xã Hiệp Thuận và toàn bộ 60,53 km2 diện tích tự nhiên, quy mô dân số 2.402 người của xã Hiệp Hòa để thành lập xã Quế Tân. Sau khi thành lập, xã Quế Tân có diện tích tự nhiên 91,28 km2 và quy mô dân số 4.420 người, có vị trí địa lý giáp với: thị trấn Tân Bình, xã Quế Thọ, xã Sông Trà thuộc huyện Hiệp Đức và huyện Phước Sơn, huyện Nông Sơn. Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, huyện Hiệp Đức có 10 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 09 xã và 01 thị trấn (giảm 01 đơn vị hành chính cấp xã so với hiện nay).

Toàn cảnh Kỳ họp thứ 15  HĐND huyện Hiệp Đức khóa VIII


Với tinh thần làm việc trách nhiệm, dân chủ, khách quan, trên cơ sở các nội dung UBND huyện trình, 100% đại biểu HĐND huyện đã biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Hiệp Đức giai đoạn 2023 - 2025.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, giai đoạn 2023 - 2025.


Phát biểu bế mạc Kỳ họp, đồng chí Nguyễn Văn Tỉnh, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện ghi nhận và đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm của các đại biểu HDNĐ huyện, việc tán thành chủ trương sắp đơn vị hành chính cấp xã của đại biểu tại Kỳ họp lần này là quyết nghị quan trọng làm căn cứ để trình cấp thẩm quyền xem xét quyết định, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của huyện trong thời gian đến. Đồng chí Chủ tịch HĐND huyện đề nghị các cấp, các ngành, các cơ quan đơn vị và các Đại biểu HĐND làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính; Uỷ ban nhân dân huyện kịp thời hoàn chỉnh hồ sơ trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định, đồng thời tiếp tục tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch, đặc biệt là xem xét giải quyết những đề xuất, kiến nghị chính đáng của cử tri, củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, công tác cán bộ cũng như giải quyết chế độ chính sách đối với cán bộ dôi dư, sắp xếp, xử lý trụ sở, tài sản sau khi sắp xếp đơn vị hành chính xã…Đồng thời, đề nghị Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân huyện theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Phòng Nội vụ huyện Hiệp Đức

Tin liên quan

Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 1774 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.

Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 55 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.

Họ tên: Trần Thị Kim Hoa

Chức vụ: Giám đốc Sở

Số điện thoại: 02353 507799

Email: hoattk1@quangnam.gov.vn

Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 16 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.