Tiếp nhận hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh

Ngày 13/5/2024, Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh tổ chức bàn giao, tiếp nhận hồ sơ, tài liệu lưu trữ có giá trị bảo quản vĩnh viễn vào Lưu trữ lịch sử tỉnh theo Danh mục đã được Sở Nội vụ phê duyệt.

 Viên chức Trung tâm LTLS tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tài liệu vào Kho Lưu trữ lịch sử Quảng Nam

 


Khối tài liệu phông Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh được bàn giao, tiếp nhận lần này gồm 38 hộp, 77 hồ sơ, chủ yếu là tài liệu hành chính có thời gian hình thành từ năm 1996 đến năm 2017, tập trung phản ánh tình hình hoạt động cũng như công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo đơn vị giai đoạn này.

 Viên chức Trung tâm LTLS tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tài liệu vào Kho Lưu trữ lịch sử Quảng Nam