Quy định trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính trong thực hiện cải cách hành chính

Ngày 16/5/2024, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 1171/QĐ-UBND Quy định trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Ban quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố trong thực hiện cải cách hành chính (thay thế Quyết định số 1464/QĐ-UBND ngày 01/6/2020)

Theo đó, Quy định nêu rõ trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ của 07 lĩnh vực cải cách hành chính, gồm: Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính; xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật; thực hiện cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công; xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số. 

 

Ảnh minh hoạ

 

Việc đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hằng năm của người đứng đầu trong thực hiện công tác cải cách hành chính được căn cứ vào kết quả xếp hạng công tác cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị, địa phương tương ứng hằng năm, cụ thể:
 

- Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương được đánh giá, xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cải cách hành chính phải thực hiện đầy đủ, đạt yêu cầu các nội dung được quy định và có kết quả xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính trong năm đánh giá đạt từ 90% trở lên theo Quyết định phê duyệt, công bố Chỉ số cải cách hành chính của cấp có thẩm quyền; đồng thời có tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết trễ hẹn dưới 5%. 


- Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương được đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ cải cách hành chính phải thực hiện đầy đủ, đạt yêu cầu các nội dung được quy định và có kết quả xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính trong năm đánh giá đạt từ 80% đến dưới 90% theo Quyết định phê duyệt, công bố Chỉ số cải cách hành chính của cấp có thẩm quyền; đồng thời có tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết trễ hẹn dưới 5%.


- Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương được đánh giá, xếp loại hoàn thành nhiệm vụ cải cách hành chính phải thực hiện đầy đủ, đạt yêu cầu các nội dung được quy định và có kết quả Chỉ số cải cách hành chính trong năm đánh giá đạt từ 65% đến dưới 80% theo Quyết định phê duyệt, công bố Chỉ số cải cách hành chính của cấp có thẩm quyền. 


- Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương được đánh giá, xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ cải cách hành chính khi thực hiện không đầy đủ, chưa đạt yêu cầu một số nội dung được quy định và có kết quả Chỉ số cải cách hành chính trong năm đánh giá đạt dưới 65% theo Quyết định phê duyệt, công bố Chỉ số cải cách hành chính của cấp có thẩm quyền. 


Về thẩm quyền đánh giá, xếp hạng mức độ hoàn thành nhiệm vụ cải cách hành chính: 


- Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Ban quản lý các Khu Kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh; 


- Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị xã hoặc người đứng đầu các phòng, ban, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý.


Trần Trung Kiên, Trưởng Phòng Cải cách hành chính, Sở Nội vụ

 

Tin liên quan

Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 1774 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.

Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 55 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.

Họ tên: Trần Thị Kim Hoa

Chức vụ: Giám đốc Sở

Số điện thoại: 02353 507799

Email: hoattk1@quangnam.gov.vn

Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 16 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.