Hoàn thành phê duyệt tất cả các Đề án vị trí việc làm trong quý I năm 2024

Tại Hội nghị toàn quốc triển khai xây dựng, quản lý vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng và quản lý vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, đã yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phải tập trung chỉ đạo hoàn thành xây dựng và phê duyệt tất cả đề án vị trí việc làm trước ngày 31/3/2024.

Phê duyệt 100% đề án vị trí việc làm


Xây dựng vị trí việc làm là công việc gắn với chức danh, chức vụ, cơ cấu và ngạch công chức để xác định biên chế và bố trí công chức trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. Việc xây dựng đề án vị trí việc làm và phê duyệt vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập hướng đến mục tiêu cơ cấu lại, nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức và thực hiện tinh giản biên chế công chức và giảm biên chế viên chức hưởng lương ngân sách nhà nước.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang: Xây dựng, quản lý vị trí việc làm là việc khó khăn, nhạy cảm, phức tạp nhưng là nhiệm vụ chính trị phải thực hiện; là cơ sở để thực hiện chính sách cải cách tiền lương.
 


Từ năm 2013, sau khi Trung ương ban hành các quy định về vị trí việc làm, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành kế hoạch triển khai xây dựng đề án vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập. Ngày 31/12/2015, Bộ Nội vụ ban hành Quyết định số 2066/QĐ-BNV về phê duyệt danh mục vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính tỉnh Quảng Nam. Bám sát danh mục vị trí việc làm được phê duyệt, UBND tỉnh đã yêu cầu các cơ quan hành chính xây dựng đề án vị trí việc làm, khung năng lực về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và cơ cấu ngạch công chức. Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị sự nghiệp công lập xây dựng đề án vị trí việc làm, số lượng người làm việc và cơ cấu viên chức theo hạng chức danh nghề nghiệp phù hợp với yêu cầu công việc, số lượng người làm việc được giao trình UBND tỉnh phê duyệt.

Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác ngành Nội vụ tỉnh Quảng Nam năm 2024, trong đó tập trung bàn thảo về công tác xây dựng và thẩm định Đề án vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh


Trên cơ sở đó, theo chức năng, nhiệm vụ về quản lý nhà nước từng lĩnh vực chuyên ngành, các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố rà soát lại tổ chức bộ máy, xác định vị trí việc làm, bản mô tả và khung năng lực vị trí việc làm cán bộ, công chức, viên chức, định rõ số lượng biên chế phù hợp với nhiệm vụ, quyền hạn được giao, bảo đảm thực hiện tinh giản biên chế theo quy định của Đảng và pháp luật. Qua thẩm định, UBND tỉnh quyết định phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của UBND các huyện, thị xã, thành phố tại Quyết định số 2804/QĐ-UBND ngày 17/9/2018; của các Sở, Ban, ngành tại Quyết định số 2820/QĐ-UBND ngày 18/9/2018; phê duyệt vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc của 109 đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh (số liệu này chưa bao gồm các đơn vị sự nghiệp giáo dục - đào tạo và đơn vị sự nghiệp công lập đã được giao quyền tự chủ).