Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024

Ngày 08/3/2024, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 72/TB-UBND về kết luận của đồng chí Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 tổ chức vào ngày 29/02/2024.

Nội dung chỉ đạo theo Thông báo kết luận nêu rõ: Thời gian qua, công tác cải cách hành chính luôn được tỉnh và các ngành, địa phương quan tâm, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo từ cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính (TTHC) đến cải cách tổ chức máy, cải cách chế độ công vụ, cải cách tài chính công, xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn tồn tại một số hạn chế sau: công tác chỉ đạo, điều hành vẫn còn chưa quyết liệt ở một số Sở, ngành, địa phương; việc thực hiện số hóa hồ sơ TTHC tại Bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã đang bị chậm so với lộ trình; hồ sơ THCH trễ hẹn vẫn còn nhiều ở cấp huyện; việc công bố danh mục TTHC còn chưa kịp thời; xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành chưa đầy đủ; trang thiết bị phục vụ cho cán bộ, công chức và người dân thiếu đồng bộ; công tác phối hợp giữa các ngành, các cấp chưa chặt chẽ, kịp thời.

Quang cảnh Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 tổ chức vào ngày 29/02/2024


Trên cơ sở nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cải cách hành chính năm 2024, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính và chuyển đổi số tỉnh tập trung chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nhóm nhiệm vụ trọng tâm, đó là:


1. Tăng cường thông tin tuyên truyền, phổ biến công tác cải cách hành chính bằng nhiều hình thức đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân. Phát động phong trào, đề xuất các giải pháp, sáng kiến và cách làm mới trong công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số, nhất là các giải pháp nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp.


2. Tập trung triển khai, tham mưu có hiệu quả các chương trình, Nghị quyết, Kế hoạch của Trung ương, Tỉnh đối với công tác cải cách hành chính, nhất là chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đặt ra trong Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 12/4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 14/10/2021 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Khẩn trương chỉ đạo triển khai ngay các nhiệm vụ được phân công theo Kế hoạch số 2817/KH-UBND ngày 25/12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh và Kế hoạch số 29/KH-BCĐ ngày 20/02/2024 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính và chuyển đổi số tỉnh.


3. Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các Sở, Ban, ngành, các cơ quan ngành dọc, Ủy ban nhân dân cấp huyện; giữa các đơn vị, bộ phận, cán bộ, công chức, viên chức trong nội bộ từng cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ; khắc phục tình trạng đùn đẩy trách nhiệm gây chậm trễ trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp.

 

4. Tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong tiếp nhận, giải quyết hồ sơ TTHC cho tổ chức, cá nhân:


- Rà soát, đảm bảo cơ sở vật chất đáp ứng việc tổ chức hướng dẫn, hỗ trợ người dân nộp hồ sơ trực tuyến, số hóa hồ sơ TTHC tại bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã theo lộ trình chung của tỉnh; Công bố, công khai TTHC kịp thời đúng quy định, các TTHC ngoài quy định theo công bố của Bộ, ngành (lĩnh vực đất đai…) cần phải xây dựng phân hệ để giám sát; giao chỉ tiêu cụ thể cho các đơn vị, phòng chuyên môn, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn; đồng thời, theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện chỉ tiêu đã giao hằng tháng, hằng quý; triển khai các giải pháp hiệu quả để hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính, bố trí nhân sự tập trung đẩy mạnh việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến của người dân, doanh nghiệp, phấn đấu đạt mục tiêu kế hoạch đề ra.


- Tập trung chỉ đạo, chấn chỉnh ngay một số hạn chế trong công tác tiếp nhận, giải quyết hồ sơ TTHC cho người dân, doanh nghiệp; tăng cường kiểm tra, giám sát việc giải quyết TTHC, không để xảy ra tình trạng số hồ sơ trễ hạn kéo dài, dừng trả hồ sơ chưa đúng quy định, không nhập dữ liệu trên phần mềm một cửa, kết thúc hồ sơ khi chưa có kết quả…; thực hiện nghiêm việc xin lỗi người dân khi hồ sơ trễ hẹn. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả giải quyết TTHC của đơn vị, địa phương mình phụ trách. Sở Nội vụ tiếp tục theo dõi kết quả giải quyết TTHC trễ hạn để tham mưu đánh giá xếp loại tập thể, người đứng đầu đối với các đơn vị, địa phương trong năm 2024.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh


5. Tiếp tục đẩy mạnh phân cấp trong quản lý nhà nước và giải quyết thủ tục hành chính theo Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh và các văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh. Chú trọng rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các văn bản pháp luật có liên quan theo hướng đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền; xác định rõ trách nhiệm giữa Ủy ban nhân dân tỉnh với các Sở, Ban, ngành; giữa Ủy ban nhân dân tỉnh, các Sở, Ban, ngành với Ủy ban nhân dân cấp huyện và giữa Ủy ban nhân dân cấp huyện với Ủy ban nhân dân cấp xã. Sở Nội vụ tiếp tục chủ trì, phối hợp, hướng dẫn các đơn vị, địa phương thực hiện đảm bảo yêu cầu, tiến độ đề ra.

6. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong đầu tư công, tài chính công, đơn giản hóa, chuẩn hóa các thủ tục về đầu tư, xây dựng để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh nhằm thu hút đầu tư. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, thực hiện nội dung này.

7. Sở Thông tin và Truyền thông căn cứ Kế hoạch số 521/KH-UBND ngày 22/01/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh để phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu triển khai thực hiện đảm bảo các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số; nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến, tăng mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp, lấy người dân, doanh nghiệp là chủ thể, trung tâm để phục vụ, trong đó, tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Tiếp tục rà soát, ban hành kịp thời các văn bản hướng dẫn triển khai, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển chính quyền số, chuyển đổi số và đảm bảo an toàn thông tin.

- Tổ chức truyền thông, hướng dẫn hiệu quả, thiết thực để người dân tích cực tham gia, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến. Triển khai công tác số hóa hồ sơ, thủ tục hành chính và hướng dẫn cho người dân, doanh nghiệp sử dụng lại kết quả đã số hoá hồ sơ.

- Thường xuyên theo dõi, giám sát, đôn đốc đơn vị xây dựng, vận hành Hệ thống thông tin một cửa điện tử để kịp thời khắc phục các tồn tại hạn chế; nhất là việc nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán trực tuyến… tạo thuận tiện, đơn giản cho người dân, doanh nghiệp khi nộp hồ sơ giải quyết TTHC trên Cổng dịch vụ công.

- Hoàn thiện Kho dữ liệu dùng chung, Cơ sở dữ liệu dùng chung, Cổng dịch vụ dữ liệu mở theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Thông báo số 65/TB-UBND ngày 06/3/2024.