Ban hành kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2024

UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định 467/QĐ-UBND ngày 05/3/2024 kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và giao chỉ tiêu thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP, Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 05/01/2024 của Chính phủ.


Hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2024 được xác định những nhiệm vụ cụ thể tập trung vào 11 nội dung; trong đó chú trọng đến các nhiệm vụ Công tác chỉ đạo, điều hành, ban hành văn bản quản lý nhà nước về kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính, kiểm soát việc ban hành quy định thủ tục hành chính, cải cách các quy định thủ tục hành chính; Đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và triển khai thực hiện các nhiệm vụ Đề án 06; tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính; kiểm tra công tác kiểm soát TTHC và việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông….


Việc giao chỉ tiêu thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 05/01/2024 của Chính phủ theo nguyên tắc không thấp hơn chỉ tiêu chung được các cấp có thẩm quyền giao cho UBND tỉnh trong năm 2024 tại khoản 2 Phụ lục này và trên cơ sở kết quả thực hiện trong năm 2023; Trường hợp kết quả thực hiện chỉ tiêu liên quan nhỏ hơn chỉ tiêu của Trung ương giao trong năm 2024 thì giao chỉ tiêu cho từng cơ quan, đơn vị, địa phương phấn đấu bằng chỉ tiêu của Trung ương giao trong năm 2024; Trường hợp kết quả thực hiện chỉ tiêu liên quan bằng hoặc lớn hơn chỉ tiêu của Trung ương giao trong năm 2024 thì giao chỉ tiêu bằng kết quả đạt được trong năm 2023 của cơ quan, đơn vị, địa phương đó phấn đấu tăng thêm 10%.


UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các Sở, Ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn bám sát nhiệm vụ, chỉ tiêu tại Kế hoạch này và mục tiêu, yêu cầu của của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 104/QĐ-TTg ngày 25/01/2024 để tổ chức triển khai thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương; gắn kết chặt chẽ giữa công tác cải cách thủ tục hành chính với chuyển đổi số đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu được giao trong năm 2024 tại Nghị quyết số 01/NQ-CP, Nghị quyết số 02/NQCP ngày 05/01/2024 của Chính phủ. Căn cứ nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này, có trách nhiệm xây dựng văn bản, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện tại cơ quan, đơn vị, địa phương đảm bảo chất lượng và tiến độ; giao chỉ tiêu cụ thể cho từng Phòng, Ban, đơn vị trực thuộc và UBND cấp xã phù hợp với tình hình thực tế. Đảm bảo nguồn lực cho công tác cải cách thủ tục hành chính, chú trọng trong việc lựa chọn cán bộ, công chức giỏi, đáp ứng yêu cầu công tác ở các cơ quan chuyên môn về làm việc biệt phái hoặc trưng tập tại các đơn vị kiểm soát thủ tục hành chính để thực hiện Kế hoạch này và các nhiệm vụ khác được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.


Trần Trung Kiên, Trưởng Phòng Cải cách hành chính

 

Tin liên quan

Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 1757 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.

Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 55 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.

Họ tên: Trần Thị Kim Hoa

Chức vụ: Giám đốc Sở

Số điện thoại: 02353 507799

Email: hoattk1@quangnam.gov.vn

Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 16 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.