Hiệp Đức họp Ban chỉ đạo Cải cách hành chính, chuyển đổi số và tổ công tác Đề án 06, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024

Ngày 04/01/2024, đồng chí Nguyễn Văn Nam, Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo cải cách hành chính và chuyển đổi số, Tổ công tác triển khai Đề án 06 huyện. Cùng dự có đồng chí Hoàng Văn Hùng, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện; thành viên Ban Chỉ đạo CCHC và chuyển đổi số, thành viên Tổ công tác triển khai Đề án 06 huyện.

Năm 2023, công tác chỉ đạo, điều hành triển khai nhiệm vụ CCHC, chuyển đổi số, Đề án 06 trên địa bàn huyện được tập trung thường xuyên, quyết liệt; đa số các cơ quan, đơn vị, địa phương vào cuộc mạnh mẽ, đề ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp tích cực để khắc phục những tồn tại, hạn chế trong năm 2022. Hệ thống văn bản phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện liên quan đến công tác CCHC, chuyển đổi số, Đề án 06 được ban hành đầy đủ, kịp thời. Điểm điều tra xã hội học được cải thiện (chỉ số hài lòng, chỉ số DDCI, khảo sát lãnh đạo quản lý). Công tác chuyển đổi số có sự chuyển biến khá rõ rệt. Triển khai thực hiện Đề án 06 đạt và vượt chỉ tiêu tỉnh giao, nhiệm vụ đã hoàn thành: 14/33 nhiệm vụ, nhiệm vụ thực hiện thường xuyên: 14/33 nhiệm vụ, nhiệm vụ đang triển khai: 05/33 nhiệm vụ, vượt chỉ tiêu về số lượng, chỉ tiêu tỉnh giao. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số tồn tại, hạn chế chưa được khắc phục triệt để: Chỉ số cải cách hành chính chưa đạt yêu cầu (giảm 5 bậc so với năm 2022), tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến, thủ tục hành chính có phát sinh giao dịch thanh toán trực tuyến đạt thấp, vẫn còn hồ sơ trễ hẹn...