Hội nghị công chức, viên chức, viên chức, người lao động Sở Nội vụ năm 2024

Chiều ngày 05/01/2024, Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị công chức, viên chức, người lao động năm 2024. Đồng chí Trần Thị Kim Hoa, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Sở và đồng chí Nguyễn Thị Cúc, Chủ tịch Công đoàn cơ quan sở đồng chủ trì Hội nghị.

Hội nghị đã thông qua các dự thảo báo cáo: Báo cáo tổng kết hoạt động cơ quan năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024; Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị công chức, viên chức, người lao động năm 2023; Báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn và phong trào thi đua yêu nước năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024; Báo cáo kết quả hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm 2023, chương trình hoạt động năm 2024; Báo cáo thu, chi tài chính năm 2023.    

Quang cảnh hội nghị