Ký xác nhận pháp lý bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính giữa các xã trên địa bàn huyện Phú Ninh

Ngày 28 và 29/9/2023, UBND các xã, thị trấn tiến hành ký xác nhận pháp lý bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính (ĐGHC) giữa các xã trên địa bàn huyện Phú Ninh. Tham dự có đồng chí Chủ tịch UBND huyện Huỳnh Xuân Chính, lãnh đạo Phòng Nội vụ huyện, lãnh đạo UBND và công chức Địa chính – Xây dựng các xã, thị trấn.


Thực hiện Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 02/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Dự án hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính (gọi tắt là Dự án 513), hiện nay, việc triển khai công tác thi công ngoại nghiệp Dự án 513 trên địa bàn huyện Phú Ninh đã hoàn thành và đã được Đoàn kiểm tra của Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý, Bộ Tài Nguyên và Môi trường tổ chức nghiệm thu kỹ thuật ngoại nghiệp. 

Để đảm bảo tính pháp lý của hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính cấp xã, Sở Nội vụ đã giao đơn vị thi công Dự án 513 (Nhà Xuất bản Tài nguyên – Môi trường và Bản đồ Việt Nam) tổ chức kiểm tra, ký xác nhận pháp lý bộ hồ sơ, bản đồ ĐGHC cấp xã, gốc nội nghiệp trên địa bàn huyện đến nay đã hoàn thành. Trên cơ sở đó, trong 02 ngày vừa qua, UBND các xã, thị trấn đã thực hiện việc kiểm tra, ký xác nhận pháp lý bộ hồ sơ, bản đồ ĐGHC giữa các xã trên địa bàn huyện Phú Ninh. 


Dự kiến sau khi hoàn chỉnh các hồ sơ liên quan đến ĐGHC cấp xã sẽ tiến hành ký pháp lý ĐGHC cấp huyện tiến đến hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính các cấp trên địa bàn huyện./.
 

Phòng Nội vụ Phú Ninh

 

Tin liên quan

Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 1774 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.

Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 55 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.

Họ tên: Trần Thị Kim Hoa

Chức vụ: Giám đốc Sở

Số điện thoại: 02353 507799

Email: hoattk1@quangnam.gov.vn

Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 16 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.