Hội đồng nhân dân tỉnh vừa ban hành các Nghị quyết về CBCC và người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ở thôn, tổ dân phố

Ngày 22/9/2023, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X đã ban hành 02 Nghị quyết triển khai thực hiện Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 của Chính phủ quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, gồm: (1) Nghị quyết số 12/2023/NQ-HĐND ngày 22/9/2023 của HĐND tỉnh quy định chức danh, mức phụ cấp, mức phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, Công an viên, Thôn/Tổ (Khối) đội trưởng; chức danh, mức hỗ trợ, mức hỗ trợ kiêm nhiệm đối với người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và (2) Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 22/9/2023 của HĐND tỉnh về việc giao số lượng cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã đối với từng đơn vị hành chính cấp huyện năm 2023, trong đó:

Quang cảnh kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khoá X diễn ra từ ngày 21-22/9/2023

Nghị quyết số 12/2023/NQ-HĐND ngày 22/9/2023 của HĐND tỉnh đã thay thế 05 Nghị quyết trước đây của HĐND tỉnh liên quan đến đội ngũ người hoạt động ở cơ sở (Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND ngày 03/10/2019; Nghị quyết số 29/2021/NQ-HĐND ngày 29/9/2021; Nghị quyết số 16/2022/NQ-HDNĐ ngày 20/7/2022; Nghị quyết số 02/2020/NQ-HDNĐ ngày 21/4/2020 và Nghị quyết số 11/2022/NQ-HĐND ngày 21/4/2022) với những điểm mới về khung chức danh người hoạt động không chuyên trách cấp xã; chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, Công an viên, Thôn/Tổ (Khối) đội trưởng, người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố, cụ thể: