Sở Nội vụ triển khai thực hiện Công điện số 280/CĐ-TTg ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc của các Bộ, cơ quan, địa phương

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2463/UBND-TH ngày 24/4/2023 về việc triển khai thực hiện Công điện số 280/CĐ-TTg ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc của các Bộ, cơ quan, địa phương, ngày 25/4/2023, Giám đốc Sở Nội vụ bàn hành Công văn số 882/SNV-VP triển khai thực hiện Công điện số 280 của Thủ tướng Chính phủ theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh. Theo đó, Giám đốc Sở Nội vụ yêu cầu Trưởng các Phòng, Ban, Trung tâm thuộc Sở theo chức năng nhiệm vụ được giao thực hiện nghiêm các nội dung sau:

Đ/c Trần Thị Kim Hoa, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu kết luận tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác ngành Nội vụ năm 2023


1. Tập trung rà soát, phân công nhiệm vụ công chức, viên chức, người lao động đảm bảo khoa học, đúng chuyên môn, nghiệp vụ, vị trí việc làm; đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa những quy trình, thủ tục không cần thiết; cụ thể hóa trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong từng khâu của quy trình xử lý công việc, tuyệt đối không để xảy ra việc đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, bảo đảm các công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ phải được xử lý nhanh chóng, kịp thời, rút ngắn thời gian thực hiện. 

Kịp thời đề xuất chuyển đổi vị trí công tác hoặc phân công lại nhiệm vụ đối với công chức, viên chức năng lực yếu, không dám làm, né tránh, đùn đẩy, thiếu trách nhiệm không đáp ứng yêu cầu công việc được giao.

Tổ chức kiểm điểm, đồng thời đề xuất Lãnh đạo Sở xử lý trách nhiệm đối với công chức, viên chức đùn đẩy, né tránh, thiếu trách nhiệm để xảy ra chậm trễ trong tham mưu giải quyết công việc theo quy định. Đề xuất xử lý nghiêm công chức, viên chức có hành vi gây phiền hà, nhũng nhiễu, tham nhũng, tiêu cực.

Đề xuất tuyên dương, khen thưởng kịp thời đối với công chức, viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ, dám nói, dám nghĩ, dám làm, chủ động, sáng tạo vì lợi ích chung.