Tập huấn quản lý nhà nước về công tác thanh niên năm 2022

Thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên, Kế hoạch số 802/KH-UBND ngày 09/02/2021 của UBND tỉnh về triển khai thi hành Luật Thanh niên, triển khai Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2022; Ngày 15/12/2022, Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam phối hợp với Trung tâm đào tạo nguồn nhân lực cán bộ Đà Nẵng tổ chức Lớp tập huấn quản lý nhà nước về công tác thanh niên; tham dự buổi khai giảng có đồng chí Trương Hồng Giang, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, tiến sĩ Đỗ Thanh Phương, Giám đốc Trung tâm đào tạo nguồn nhân lực cán bộ Đà Nẵng.

Tiến sĩ Đỗ Thanh Phương, Giám đốc Trung tâm đào tạo nguồn nhân lực cán bộ Đà Nẵng phát biểu tại buổi khai giảng Lớp tập huấn

Phát biểu chỉ đạo và khai giảng, đồng chí Trương Hồng Giang, Phó Giám đốc Sở Nội vụ nhấn mạnh các mục tiêu quan trọng trong Chương trình Phát triển thanh niên tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2022-2030; từ đó, việc tổ chức thực hiện tốt các chính sách pháp luật về thanh niên, nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC làm nhiệm vụ tham mưu, quản lý nhà nước về công tác thanh niên là nội dung rất quan trọng.