Năm 2022, sử dụng kết quả đánh giá công tác cải cách hành chính để xem xét đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể và người đứng đầu địa phương, đơn vị

Ngày 26/10/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7061/UBND-NCKS về việc lấy kết quả công tác cải cách hành chính làm căn cứ chính để đánh giá, xếp loại các cơ quan, đơn vị, địa phương và người đứng đầu;

Theo đó các Sở, Ban, ngành, các cơ quan ngành dọc cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính năm 2022 của các phòng, ban, đơn vị trực thuộc, hoàn thành trước ngày 15/12/2022; lấy kết quả xếp loại công tác cải cách hành chính làm một trong các căn cứ chính để xem xét, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các phòng, ban, đơn vị trực thuộc và người đứng đầu; không đề nghị xem xét thi đua, khen thưởng đối với tập thể, cá nhân phụ trách công tác cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị có kết quả Chỉ số cải cách hành chính xếp loại “trung bình” trở xuống. 

Ảnh minh họa

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi Quy chế đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị, địa phương (thay thế Quyết định số 3573/QĐ-UBND ngày 10/12/2020 của UBND tỉnh) và tham mưu ban hành Bộ Chỉ số chấm điểm cải cách hành chính năm 2022 của các Sở, Ban, ngành; cơ quan ngành dọc cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố đảm bảo theo đúng các quy định của Trung ương và phù hợp với tình hình thực tế trên địa bàn tỉnh, hoàn thành trước ngày 10/11/2022; tiếp tục tham mưu UBND tỉnh xem xét, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương có Chỉ số cải cách hành chính hai năm liên tiếp liền kề xếp loại “trung bình” trở xuống theo 2 đúng chỉ đạo của đồng chí Phan Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính và chuyển đổi số tỉnh tại phiên họp thứ hai của Ban Chỉ đạo./.

Trần Trung Kiên

Trưởng Phòng Cải cách hành chính, Sở Nội vụ

Tin liên quan

Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 1740 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.

Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 52 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.

Họ tên: Trần Thị Kim Hoa

Chức vụ: Giám đốc Sở

Số điện thoại: 02353 507799

Email: hoattk1@quangnam.gov.vn

Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 15 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.