UBND tỉnh ban hành quyết định các thủ tục hành chính giải quyết ngay trong ngày và cắt giảm hơn 10% thời gian của cấp huyện, cấp xã

Ngày 10/10/2022, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành Quyết định số 2711/QĐ-UBNDQuyết định số 2712/QĐ-UBND công bố các thủ tục hành chính giải quyết ngay trong ngày và thủ tục hành chính cắt giảm thời gian trên 10% của cấp huyện và cấp xã.

Theo đó, đối với thủ tục hành chính trả ngay trong ngày ở cấp huyện là 64 thủ tục và cấp xã là 94 thủ tục; thủ tục hành chính cắt giảm trên 10% thời gian giải quyết cấp huyện 224 thủ tục, cấp xã 204 thủ tục. Tất cả các thủ tục hành chính này được Sở Thông tin và Truyền thông (Trung tâm Công nghệ thông tin Quảng Nam) phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan cập nhật, bổ sung thời gian được rút ngắn trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính để thiết lập quy trình điện tử vào Hệ thống thông tin Một cửa điện tử tỉnh trước ngày 31/10/2022 và kể từ ngày 01/11/2022, các đơn vị, địa phương thực hiện tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo thời gian đã được phê duyệt.

Bộ phận một cửa huyện Thăng Bình

Đến nay, toàn tỉnh có 194 thủ tục hành chính trả ngay trong ngày và trong năm 2022 có 554 thủ tục hành chính được cắt giảm trên 10% thời gian giải quyết. Đây là sự nỗ lực, quyết tâm rất lớn của các địa phương, đơn vị trong cải cách thủ tục hành chính hướng tới phục vụ sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp theo tinh thần Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 14/10/2021 của Tỉnh ủy Quảng Nam về đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021- 2025, định hướng đến năm 2030 và phấn đấu trong những năm tiếp theo tiếp tục rà soát cắt giảm thời gian giải quyết các thủ tục hành chính chính, phấn đấu đạt và vượt Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025.

Trần Trung Kiên, Trưởng Phòng Cải cách hành chính, Sở Nội vụ

Tin liên quan

Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 1746 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.

Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 54 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.

Họ tên: Trần Thị Kim Hoa

Chức vụ: Giám đốc Sở

Số điện thoại: 02353 507799

Email: hoattk1@quangnam.gov.vn

Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 16 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.