Quế Sơn tổ chức sơ kết 03 năm thực hiện mô hình “Dân vận khéo”

Sáng ngày 13/10/2022, UBND huyện Quế Sơn - Ban Dân vận Huyện uỷ đã tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện mô hình “Dân vận khéo” trong “công tác tiếp dân, giải quyết thủ tục hành chính đối với tổ chức và công dân”. Dự Hội nghị có đồng chí Lê Thị Thu Thủy, Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh uỷ Quảng Nam; đồng chí Nguyễn Phước Sơn, PBT Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện và đồng chí Đặng Thị Thuỳ Vinh, UV BTV, Trưởng ban Dân vận Huyện uỷ chủ trì Hội nghị; đại diện lãnh đạo Thường trực HĐND huyện, UBMTTQ Việt Nam huyện, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; Thường trực Đảng uỷ, Chủ tịch UBND các xã - thị trấn; cùng các tập thể, cá nhân tiêu biểu có thành tích trong thực hiện mô hình “ Dân vận khéo”.

Quang cảnh hội nghị

Qua 03 năm triển khai thực hiện mô hình “Dân vận khéo” trong “công tác tiếp dân, giải quyết thủ tục hành chính đối với tổ chức và công dân”, các cấp ủy Đảng, chính quyền đã quán triệt sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân; tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân về công tác dân vận, công tác vận động quần chúng và phong trào “Dân vận khéo”. Thông qua việc xây dựng các mô hình “Dân vận khéo” đã huy động được nhiều tổ chức trong hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở vào cuộc; từ đó đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, thể hiện được sự năng động, sáng tạo trong công tác vận động Nhân dân của những tổ chức, cá nhân trên địa bàn toàn huyện. Các mô hình “Dân vận khéo” được Nhân dân đồng tình ủng hộ đã đem lại hiệu quả thiết thực trong phát triển sản xuất, giảm nghèo bền vững; giải quyết những vấn đề bức xúc từ cơ sở; góp phần thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và Phong trào “Toàn dân tham gia xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng và củng cố hệ thống chính trị vững mạnh ngay từ cơ sở. Từ năm 2019 đến nay, các cấp, các ngành trong toàn huyện đã tiếp 777 lượt công dân với 777 người, giải quyết 39 đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Việc thực hiện tiếp nhận, giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo được thực hiện đảm bảo đúng trình tự và thời gian quy định; Toàn huyện đã cắt giảm thời gian giải quyết 07 thủ tục hành chính trong ngày và 07 thủ tục hành chính thực hiện cắt giảm trên 10% thời gian giải quyết; công khai 266 thủ tục hành chính của cấp huyện và 95 thủ tục hành chính của cấp xã trên các lĩnh vực, được Nhân dân nhất trí, đồng tình ủng hộ. Toàn huyện đã giải quyết 33,838 hồ sơ đúng hạn/43,479 hồ sơ, đã giải quyết được 8.552 hồ sơ trễ hạn và đang giải quyết 374 hồ sơ trễ hạn. Trong quá trình thực hiện mô hình dân vận khéo “Trong công tác tiếp dân, giải quyết thủ tục hành chính đối với tổ chức và công dân” đã có nhiều đơn vị có cách làm hay, sáng tạo như: thị trấn Hương An với mô hình “Nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức trong việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính" tại bộ phận 1 cửa; thị trấn Đông Phú với mô hình “Giải quyết thủ tục hành chính cho công dân trong ngày thứ bảy”, Thanh tra huyện với mô hình “Dân vận khéo trong công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân”, xã Quế Hiệp với mô hình “Dân vận khéo tại bộ phận một cửa”, “; xã Quế Minh với mô hình “Tăng cường tinh thần, thái độ, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân”; Công an huyện với mô hình “Làm căn cước công dân tại nhà cho người già, đau ốm, người khuyết tật”.

Trong giai đoạn tiếp theo, UBND huyện - Ban Dân vận Huyện uỷ tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng, Nhà nước, tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận, quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị và thực hiện có hiệu quả Phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với việc “Đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp. Nghiên cứu, tổng hợp và phổ biến những kinh nghiệm, cách làm sáng tạo; duy trì và nhân rộng các mô hình “Dân vận khéo” hiệu quả, đồng thời, tập trung xây dựng các mô hình mới thiết thực, có tính đặc thù, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị, địa phương. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến những điển hình tiên tiến “Dân vận khéo” trên các phương tiện thông tin đại chúng; vận động Nhân dân đồng tình ủng hộ và tổ chức thực hiện để phong trào đi vào chiều sâu, lan tỏa trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Định kỳ sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả phong trào thi đua “Dân vận khéo”, rà soát bổ sung về tiêu chí đánh giá hiệu quả của mô hình, điển hình; đồng thời, biểu dương và nhân rộng các điển hình “Dân vận khéo” hàng năm.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Lê Thị Thu Thủy, Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh uỷ Quảng Nam đã biểu dương những kết quả mà UBND huyện và Ban Dân vận huyện uỷ đã đạt được. Đồng thời, đồng chí yêu cầu trong giai đoạn tiếp cần tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, đẩy mạnh tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác thi đua Dân vận khéo tới toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Vận dụng linh hoạt tư tưởng Hồ Chí Minh trong thực hiện công tác Dân vận khéo ở cơ quan, đơn vị, địa phương. Xây dựng các mô hình dân vận khéo cần tập trung vào các khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm theo Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh, đại hội Đảng bộ huyện đã đề ra. Qua đó, tạo sức lan toả sâu rộng các mô hình điển hình thi đua Dân vận khéo trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Tại hội nghị, đã tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện cho 05 tập thể và 10 cá nhân đã thực hiện tốt mô hình “Dân vận khéo” trong “công tác tiếp dân, giải quyết thủ tục hành chính đối với tổ chức và công dân”. 

Phòng Nội vụ huyện Quế Sơn

Tin liên quan

Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 1713 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.

Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 46 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.

Họ tên: Trần Thị Kim Hoa

Chức vụ: Giám đốc Sở

Số điện thoại: 02353 507799 (0964125899)

Email: hoattk1@quangnam.gov.vn

Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 11 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.