Công bố Quyết định thanh tra công tác Nội vụ tại UBND tỉnh Quảng Nam

⁡⁠⁢⁡⁠⁢⁣⁡⁠⁢

Sáng ngày 23/5, tại trụ sở UBND tỉnh Quảng Nam, Thanh tra Bộ Nội vụ đã công bố Quyết định của Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức; tuyển dụng, bổ nhiệm công chức; việc xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng, bổ nhiệm công chức… tại UBND tỉnh Quảng Nam.

Ông Nguyễn Mạnh Khương, Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ và ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam chủ trì buổi công bố Quyết định. 
 


Tham dự buổi công bố có các thành viên Đoàn Thanh tra của Thanh tra Bộ Nội vụ; đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ, Văn phòng UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo và công chức bộ phận tổ chức cán bộ của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố thuộc UBND tỉnh Quảng Nam.

Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ Nguyễn Mạnh Khương phát biểu tại buổi công bố Quyết định
 

Phát biểu tại buổi công bố Quyết định, ông Nguyễn Mạnh Khương, Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ nêu rõ mục đích, yêu cầu, sự cần thiết của hoạt động của Thanh tra Bộ Nội vụ; nội dung thanh tra theo kế hoạch đã được Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt.

Phó Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ Nguyễn Xuân Đạt công bố Quyết định thanh tra

Thay mặt Đoàn thanh tra, ông Nguyễn Xuân Đạt, Phó Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ, Trưởng Đoàn thanh tra công bố toàn văn Quyết định số 155/QĐ-TTBNV ngày 06/5/2022 của Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức; xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; nâng ngạch công chức, bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; việc xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng, bổ nhiệm công chức theo Kết luận số 48-KL/TW ngày 26/4/2019, Kết luận số 71-KL/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 2965/HD-BNV ngày 15/6/2020 của Bộ Nội vụ tại UBND tỉnh Quảng Nam.

Ông Nguyễn Xuân Đạt cũng phổ biến về nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng Đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra, quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra; thông qua phương pháp làm việc của Đoàn thanh tra đối với những nội dung thanh tra thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh và thuộc thẩm quyền của thủ trưởng các cơ quan, tổ chức; thông qua lịch làm việc của Đoàn thanh tra với các cơ quan, tổ chức được thanh tra.

Ông Nguyễn Xuân Đạt đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam và các cơ quan, tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu để làm việc với Đoàn thanh tra trong quá trình thanh tra.

Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam Trần Thị Kim Hoa báo cáo tại buổi công bố Quyết định
 


Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND UBND tỉnh Quảng Nam, bà Trần Thị Kim Hoa, Giám đốc Sở Nội vụ đã báo cáo tóm tắt việc thực hiện các quy định của pháp luật liên quan đến các nội dung thanh tra, giai đoạn từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/3/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh phát biểu tại buổi công bố Quyết định
 


Phát biểu tại buổi công bố Quyết định, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam trân trọng tiếp thu các ý kiến của Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ và Trưởng Đoàn thanh tra; đồng thời, thống nhất về thời gian, chương trình, nội dung làm việc của Đoàn Thanh tra Bộ Nội vụ.

Ông Lê Trí Thanh yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm bố trí thời gian, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu để làm việc với Đoàn thanh tra theo lịch; giao Sở Nội vụ làm đầu mối, đôn đốc các cơ quan, tổ chức chuẩn bị hồ sơ, tài liệu để Đoàn hoàn nhiệm vụ theo Kế hoạch thanh tra.