Danh sách thủ tục hành chính

TT Tên thủ tục Lĩnh vực
1

Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ (Cấp tỉnh)

Xem chi tiết >>
Tổ chức phi chính phủ
2

Thủ tục cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề lưu trữ (Cấp tỉnh)

Xem chi tiết >>
Văn thư và Lưu trữ nhà nước
3

Thủ tục cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ (Cấp tỉnh)

Xem chi tiết >>
Tổ chức phi chính phủ
4

Thủ tục thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ (Cấp tỉnh)

Xem chi tiết >>
Tổ chức phi chính phủ
5

Thủ tục thi nâng ngạch công chức

Xem chi tiết >>
Công chức, viên chức
6

Thủ tục thông báo mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo theo quy định tại khoản 2 Điều 41 Luật tín ngưỡng, tôn giáo

Xem chi tiết >>
Tôn giáo Chính phủ
7

Thủ tục thi tuyển Viên chức

Xem chi tiết >>
Công chức, viên chức
8

Thủ tục thông báo người được phong phẩm hoặc suy cử làm chức sắc đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 33 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo

Xem chi tiết >>
Tôn giáo Chính phủ
9

Thủ tục thi tuyển công chức

Xem chi tiết >>
Công chức, viên chức
10

Thủ tục cấp bản sao và chứng thực tài liệu lưu trữ (Cấp tỉnh)

Xem chi tiết >>
Văn thư và Lưu trữ nhà nước
11

Thủ tục thành lập hội (cấp tỉnh)

Xem chi tiết >>
Tổ chức phi chính phủ
12

Thủ tục thành lập hội cấp huyện

Xem chi tiết >>
Tổ chức phi chính phủ
13

Thủ tục thành lập tổ chức thanh niên xung phong cấp tỉnh

Xem chi tiết >>
Công tác thanh niên
14

Thành lập cơ sở trợ giúp xã hội công lập thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Xem chi tiết >>
Bảo trợ xã hội
15

Thủ tục thông báo thuyên chuyển chức sắc, chức việc, nhà tu hành

Xem chi tiết >>
Tôn giáo Chính phủ
16

Thủ tục thông báo tổ chức hội nghị thường niên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một huyện

Xem chi tiết >>
Tôn giáo Chính phủ
17

Thủ tục thông báo tổ chức hội nghị thường niên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở nhiều huyện thuộc một tỉnh

Xem chi tiết >>
Tôn giáo Chính phủ
18

Thủ tục hội tự giải thể (cấp huyện)

Xem chi tiết >>
Tổ chức phi chính phủ
19

Thành lập trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập công lập hoặc cho phép thành lâp trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập tư thục

Xem chi tiết >>
Các cơ sở giáo dục khác
20

Thủ tục hội tự giải thể (cấp tỉnh)

Xem chi tiết >>
Tổ chức phi chính phủ

Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 1713 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.

Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 46 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.

Họ tên: Trần Thị Kim Hoa

Chức vụ: Giám đốc Sở

Số điện thoại: 02353 507799 (0964125899)

Email: hoattk1@quangnam.gov.vn

Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 11 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.