Danh sách thủ tục hành chính

TT Tên thủ tục Lĩnh vực
1

Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ (Cấp tỉnh)

Xem chi tiết >>
Tổ chức phi chính phủ
2

Xét, cấp học bổng chính sách

Xem chi tiết >>
Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
3

Thủ tục thi tuyển Viên chức

Xem chi tiết >>
Công chức, viên chức
4

Thủ tục thi tuyển công chức

Xem chi tiết >>
Công chức, viên chức
5

Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến

Xem chi tiết >>
Thi đua - khen thưởng
6

Thủ tục cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề lưu trữ (Cấp tỉnh)

Xem chi tiết >>
Văn thư và Lưu trữ nhà nước
7

Thủ tục thành lập hội (cấp tỉnh)

Xem chi tiết >>
Tổ chức phi chính phủ
8

Thủ tục thành lập hội cấp huyện

Xem chi tiết >>
Tổ chức phi chính phủ
9

Thủ tục thành lập tổ chức thanh niên xung phong cấp tỉnh

Xem chi tiết >>
Công tác thanh niên
10

Thủ tục thông báo cách chức, bãi nhiệm chức sắc, chức việc đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 33 và khoản 2 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo

Xem chi tiết >>
Tôn giáo Chính phủ
11

Thủ tục thông báo cách chức, bãi nhiệm chức việc của tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh

Xem chi tiết >>
Tôn giáo Chính phủ
12

Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã

Xem chi tiết >>
Tôn giáo Chính phủ
13

Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều huyện thuộc một tỉnh

Xem chi tiết >>
Tôn giáo Chính phủ
14

Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện

Xem chi tiết >>
Tôn giáo Chính phủ
15

Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã

Xem chi tiết >>
Tôn giáo Chính phủ
16

Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều huyện thuộc một tỉnh

Xem chi tiết >>
Tôn giáo Chính phủ
17

Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện

Xem chi tiết >>
Tôn giáo Chính phủ
18

Thủ tục thông báo hủy kết quả phong phẩm hoặc suy cử chức sắc đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 33 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo

Xem chi tiết >>
Tôn giáo Chính phủ
19

Thủ tục thông báo kết quả bổ nhiệm, bầu cử, suy cử những người lãnh đạo tổ chức của tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định tại khoản 7 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo

Xem chi tiết >>
Tôn giáo Chính phủ
20

Thủ tục thông báo kết quả bổ nhiệm, bầu cử, suy cử những người lãnh đạo tổ chức đối với tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định tại khoản 7 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo

Xem chi tiết >>
Tôn giáo Chính phủ

Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 1734 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.

Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 51 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.

Họ tên: Trần Thị Kim Hoa

Chức vụ: Giám đốc Sở

Số điện thoại: 02353 507799 (0964125899)

Email: hoattk1@quangnam.gov.vn

Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 15 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.