Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 55 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Trạng thái
59/2023/NĐ-CP 14/08/2023 Đang có hiệu lực
131-QĐ/TW 25/07/2023 Đang có hiệu lực
14-QĐ/TW 11/07/2023 Đang có hiệu lực
1997/UBND-KGVX 05/04/2023 Đang có hiệu lực
1981/UBND-NCKS 05/04/2023 Đang có hiệu lực
38-CT/TU 31/03/2023 Đang có hiệu lực
90/CĐ-TTg 28/02/2023 Đang có hiệu lực
Các văn bản về phòng chống tham nhũng, tiêu cực 06/02/2023 Đang có hiệu lực
795/TB-SNV 23/12/2022 Đang có hiệu lực
8210/UBND-KGVX 05/12/2022 Đang có hiệu lực

Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 1774 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.

Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 55 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.

Họ tên: Trần Thị Kim Hoa

Chức vụ: Giám đốc Sở

Số điện thoại: 02353 507799

Email: hoattk1@quangnam.gov.vn

Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 16 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.