Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 16 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Trạng thái
653/QĐ-SNV 17/10/2023 Đang có hiệu lực
51/QĐ-SNV 30/01/2023 Đang có hiệu lực
844/QĐ-SNV 30/12/2022 Đang có hiệu lực
646/QĐ-SNV 31/10/2022 Đang có hiệu lực
806/QĐ-SNV 03/10/2022 Đang có hiệu lực
159/QĐ-SNV 21/09/2022 Đang có hiệu lực
544/QĐ-SNV 13/09/2022 Đang có hiệu lực
08/QĐ-BTG 09/07/2022 Đang có hiệu lực
595/QĐ-DNV 01/07/2022 Đang có hiệu lực
281/QĐ-SNV 27/04/2022 Đang có hiệu lực
86/QĐ-SNV 14/02/2022 Đang có hiệu lực
22/QĐ-SKHĐT 18/01/2022 Đang có hiệu lực
374/QĐ-SNV 31/12/2021 Đang có hiệu lực
47/QĐ-TTLTLS 19/10/2021 Đang có hiệu lực
108/QĐ-SNV 30/07/2021 Đang có hiệu lực
03/QĐ-SNV 12/01/2021 Đang có hiệu lực

Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 1774 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.

Họ tên: Trần Thị Kim Hoa

Chức vụ: Giám đốc Sở

Số điện thoại: 02353 507799

Email: hoattk1@quangnam.gov.vn

Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 16 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.