THI TUYỂN CÔNG CHỨC 2020
• Bảng tổng hợp nhu cầu tuyền dụng công chức hành chính tỉnh Quảng Nam năm 2020
• Thông báo về việc tiếp tục thu nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức hành chính tỉnh Quảng Nam năm 2020
• Thông báo về việc đăng tải danh mục tài liệu ôn tập kỳ thi tuyển dụng công chức hành chính tỉnh Quảng Nam năm 2020
• Thông báo về việc đăng tải danh mục điều chỉnh, bổ sung tài liệu ôn tập kỳ thi tuyển dụng công chức hành chính tỉnh Quảng Nam năm 2020
• Bổ sung tài liệu ôn tập đối với ngành tuyển dụng Thông tin và Truyền thông kỳ thi tuyển công chức hành chính tỉnh Quảng Nam - 2020
• Thông báo về việc tạm dừng thu nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức hành chính tỉnh Quảng Nam năm 2020
• Điều chỉnh, bổ sung phụ lục 1 kèm theo Kế hoạch số 1415/KH-UBND ngày 16/3/2020 của UBND tỉnh về tổ chức thi tuyển công chức hành chính tỉnh Quảng Nam năm 2020
• Thông báo về việc thi tuyển công chức hành chính tỉnh Quảng Nam năm 2020
• Phiếu đăng ký dự tuyển công chức hành chính tỉnh Quảng Nam năm 2020
• Kế hoạch tổ chức thi tuyển công chức hành chính tỉnh Quảng Nam năm 2020
bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ