Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính trực thuộc Sở Tư pháp kể từ ngày 01/8/2013
Người đăng: Sở Nội Vụ .Ngày đăng: 31/07/2013 .Lượt xem: 4592 lượt.
UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Quyết định số 2359/QĐ-UBND ngày 31/7/2013 về chuyển giao nguyên trạng Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Văn phòng UBND tỉnh sang Sở Tư pháp
Theo đó UBND tỉnh yêu cầu chuyển giao nguyên trạng Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (được thành lập tại Quyết định số 779/QĐ-UBND ngày 15 tháng 3 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh) sang Sở Tư pháp quản lý, kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2013.

Đồng thời, UBND tỉnh giao Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tổng hợp danh sách nhân sự và các văn bản, hồ sơ liên quan đến việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính chuyển giao cho Sở Tư pháp theo quy định. Giao Giám đốc Sở Tư pháp chuẩn bị các điều kiện để tiếp nhận nhân sự và các văn bản, hồ sơ có liên quan để thực hiện chức năng, nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính do Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chuyển giao và tiếp tục tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật.

Nguồn: http://vpubnd.quangnam.vn
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Chức năng, cơ cấu cơ quan chuyên môn về công tác dân tộc
Bàn về cổ phần hóa đơn vị sự nghiệp công lập
Thủ tướng Chính phủ ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp nhà nước
Thí điểm chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần
Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh
Xác định vị trí việc làm, biên chế có “phình” lên không?
Các tin cũ hơn:
Đề xuất thành lập mới 4 Sở, Ban theo đặc thù riêng của địa phương
bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ