Kết quả công tác cải cách hành chính trong 6 tháng đầu năm 2019 tại tỉnh Quảng Nam
Người đăng: Sở Nội Vụ Quảng Nam .Ngày đăng: 09/08/2019 .Lượt xem: 857 lượt.
Thực hiện Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 và Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 - 2020, trong những năm qua, tỉnh Quảng Nam luôn chú trọng, đẩy mạnh công tác CCHC nhà nước, xem đây là một trong những nhiệm vụ, nội dung quan trọng phải thực hiện quyết liệt, nhằm xây dựng nền hành chính nhà nước trong sạch vững mạnh, bảo đảm quản lý thống nhất, thông suốt, hiệu lực, hiệu quả. Đặc biệt, trong 6 tháng đầu năm 2019 về cơ bản tỉnh Quảng Nam đã hoàn thành xuất sắc các kế hoạch, mục tiêu đề ra đối với công tác CCHC.

1. Những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2019

Trong 6 tháng đầu năm, các cơ quan, địa phương trên địa bàn tỉnh đã tích cực, chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch CCHC của tỉnh, của cơ quan, địa phương để tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành đẩy mạnh CCHC, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính.

Tiếp tục thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 27/4/2016 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh công tác CCHC trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch thực hiện công tác CCHC năm 2019, đề ra 07 nhiệm vụ trọng tâm và 34 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, phân định rõ trách nhiệm chủ trì, thời hạn và kết quả phải đạt được đồng bộ trên 07 lĩnh vực. Các kế hoạch thực thi trên các lĩnh vực CCHC như tuyên truyền CCHC, kiểm tra CCHC, kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), rà soát TTHC, ứng dụng công nghệ thông tin,... đã được các sở chủ trì tham mưu UBND tỉnh ban hành. Căn cứ Kế hoạch chung của tỉnh các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan ngành dọc đã chủ động xây dựng Kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền quản lý nhà nước thuộc quản lý ngành - lĩnh vực, địa phương.

Bên cạnh đó, phiên họp thứ 11 của Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh đã được tổ chức nhằm đánh giá tình hình thực hiện công tác CCHC 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 và bàn giải pháp cải thiện các chỉ số đánh giá hiệu quả hoạt động của chính quyền tỉnh năm 2019 (chỉ số PAR INDEX, PAPI, PCI và ICT INDEX).

6 tháng đầu năm 2019, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo quan trọng để chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh CCHC một cách toàn diện, sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực nhằm nâng cao hiệu quả công tác CCHC, đồng thời cải thiện và nâng cao Chỉ số CCHC, Chỉ số năng lực cạnh tranh, Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh. Trong đó, công tác chỉ đạo, điều hành CCHC luôn được xác định là một trong các giải pháp trọng tâm, phân công trách nhiệm, quy định mối quan hệ phối hợp của các cơ quan, bộ phận có liên quan nhằm đảm bảo cho việc quản lý, điều hành công tác CCHC được thống nhất, đồng bộ từ cấp tỉnh đến cơ sở, phù hợp với chức năng chuyên môn của các cơ quan, nâng cao hiệu quả thực hiện.

UBND tỉnh đã ban hành Quyết định phê duyệt và công bố Chỉ số CCHC năm 2018 của các sở, ban, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố và cơ quan ngành dọc cấp tỉnh; Quyết định công bố Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính tỉnh Quảng Nam năm 2018 (mức độ hài lòng chung là 79,67%, địa phương có chỉ số hài lòng cao nhất là huyện Nông Sơn đạt 90,81%, thấp nhất là huyện Tây Giang, đạt 58,33%); Quyết định phê duyệt kết quả đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Sở, ban, ngành, địa phương năm 2018.

Đồng thời, UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá Chỉ số CCHC, Chỉ số năng lực cạnh tranh, Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công, Chỉ số  sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT của tỉnh năm 2018; Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 05/04/2009 của Tỉnh ủy về xây dựng, cải thiện môi trường đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; Hội nghị bàn giải pháp khắc phục khắc phục tình trạng trễ hạn trong giải quyết TTHC thuộc lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh; Hội nghị đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.


Quang cảnh Hội nghị trực tuyến đánh giá Chỉ số CCHC, Chỉ số năng lực cạnh tranh, 
Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công, Chỉ số  sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT 
của tỉnh năm 2018

Công tác tuyên truyền CCHC được thực hiện với nhiều hình thức đa dạng. Các sở, ban, ngành, địa phương cũng đã ban hành những kế hoạch tuyên truyền cụ thể, sáng tạo cho từng ngành, từng lĩnh vực tham gia vào công cuộc CCHC chung của tỉnh. Theo Kế hoạch số 1191/KH-UBND ngày 07/3/2019 về tuyên truyền CCHC năm 2019, Sở Nội vụ đã phối với Công đoàn Viên chức tổ chức Hội nghị chuyên đề về nâng cao văn hóa, đạo đức công vụ và chất lượng cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo. Ngoài ra, Sở Nội vụ đã phối hợp với Trường Đại học Nội vụ tổ chức Hội thảo chuyên đề nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công cấp xã. Hầu hết các phóng sự, tin, bài viết về CCHC, TTHC được cập nhật thường xuyên và đăng tải trên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Quảng Nam, Cổng thông tin điện tử tỉnh và Cổng/Trang thông tin điện tử một số sở, ngành, địa phương, về cơ bản đã kịp thời truyền tải tình hình triển khai, kết quả CCHC trên địa bàn tỉnh. Bản tin CCHC điện tử của Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh được Sở Nội vụ tiếp tục duy trì đã kịp thời cung cấp thông tin về CCHC phục vụ cho công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của các thành viên Ban Chỉ đạo, lãnh đạo sở, ngành, địa phương và công chức chuyên trách CCHC. UBND các huyện, thị xã, thành phố thường xuyên chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tiếp tục thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền CCHC trên địa bàn.

Công tác kiểm tra CCHC luôn được quan tâm chỉ đạo thực hiện thường xuyên. Theo đó, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 2005/KH-UBND ngày 16/5/2019 kiểm tra công tác CCHC năm 2019; Quyết định số 1443/QĐ-UBND ngày 16/5/2019 thành lập Đoàn kiểm tra. Đến nay, Đoàn kiểm tra đã kiểm tra việc thực hiện công tác CCHC tại Cục thuế tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Nội vụ, UBND thành phố Tam Kỳ, Hội An và thị xã Điện Bàn. Một số sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố cũng đã ban hành và tổ chức triển khai kế hoạch kiểm tra công tác CCHC của cơ quan, đơn vị mình.

Trong lĩnh vực cải cách thể chế, 6 tháng đầu năm 2019, UBND tỉnh ban hành 09 văn bản quy phạm pháp luật, quản lý trên nhiều lĩnh vực. Công tác kiểm tra, rà soát, xử lý văn bản QPPL được thực hiện thường xuyên nhằm kịp thời phát hiện và kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý nhiều văn bản trái pháp luật. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký Quyết định số 348/QĐ-UBND ngày 30/01/2019 ban hành Kế hoạch triển khai công tác tư pháp năm 2019, trong đó bao gồm Kế hoạch kiểm tra, xử lý, rà soát và hệ thống hóa văn bản QPPL năm 2019, công tác pháp chế, hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. UBND tỉnh ban hành Quyết định số 124/QĐ-UBND ngày 15/01/2019 công bố danh mục văn bản QPPL do HĐND, UBND tỉnh ban hành hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2018. Qua kết quả tự kiểm tra, UBND tỉnh đã ban hành 02 văn bản yêu cầu các sở tham mưu UBND tỉnh xử lý kết quả tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật có dấu hiệu trái pháp luật.

Cơ chế một cửa, một cửa liên thông tiếp tục được các đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc, tăng cường công khai, minh bạch trong giải quyết TTHC, từng bước nâng cao sự hài lòng của tổ chức, công dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước. Theo đó, UBND tỉnh đã ban hành 11 Quyết định công bố danh mục TTHC mới ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của 08 sở, ngành; các quyết định phê duyệt danh mục TTHC thực hiện tiếp nhận và giải quyết tại Trung tâm hành chính công tỉnh gồm (1439 TTHC), Bộ phận Một cửa cấp huyện (gồm 266 TTHC), cấp xã gồm (94 TTHC) trên địa bàn tỉnh. Các sở, ngành đang xây dựng, trình UBND tỉnh phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết, quản lý của đơn vị. Nhiều địa phương đã rà soát, ban hành văn bản kiện toàn tổ chức Bộ phận một cửa theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ như huyện Núi Thành, Hiệp Đức, Duy Xuyên, Đại Lộc, thị xã Điện Bàn.

6 tháng đầu năm 2019, theo báo cáo của các đơn vị, địa phương, Trung tâm Hành chính công tỉnh đã tiếp nhận 33.903 hồ sơ, giải quyết 31.803 hồ sơ (không tính hồ sơ TTHC của Công an tỉnh), trong đó trước và đúng hạn 31.273 hồ sơ (98%) và trễ hạn 530 hồ sơ (2%); UBND cấp huyện đã tiếp nhận và giải quyết 86.921 hồ sơ, đã giải quyết và trả kết quả 74.152 hồ sơ, trong đó trước và đúng hạn 61.473 (83%) hồ sơ, trễ hạn 12.679 (17%) hồ sơ. Tỷ lệ hồ sơ trễ hạn trên địa bàn tỉnh tập chủ yếu thuộc lĩnh vực đất đai và tập trung ở các địa phương như thành phố Tam Kỳ, Hội An, thị xã Điện Bàn, huyện Duy Xuyên.

Tính đến 20/6/2019, toàn tỉnh đã tiếp nhận và giải quyết 5.957 hồ sơ TTHC mức độ 3, 4. Số hồ sơ TTHC tiếp nhận/trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích là 91.138 hồ sơ, tập trung chủ yếu trên các lĩnh vực bảo hiểm xã hội, Chứng minh nhân dân, hộ chiếu, Giấy đăng ký xe, lý lịch tư pháp, cấp đổi giấy phép lái xe.

6 tháng đầu năm, công tác cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước đã được Sở Nội vụ tập trung tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai củng cố, kiện toàn, sắp xếp lại tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện và đơn vị sự nghiệp công lập. Trên cơ sở đề nghị của các cơ quan, đơn vị và ý kiến thống nhất của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo 809, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Sở Nội vụ thẩm định, tham mưu trình UBND tỉnh ban hành Quyết định thành lập, phê duyệt các đề án về sắp xếp bộ máy bên trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các Quỹ thuộc tỉnh. Các sở, ngành, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 2275/KH-UBND, Kế hoạch số 2276/KH-UBND trên địa bàn tỉnh theo quy định. Đến nay: 04 Sở, ngành đã tiến hành sáp nhập Văn phòng, Phòng Tổ chức cán bộ, Phòng Kế hoạch - Tài chính thành một đầu mối; 18/18 huyện, thị xã, thành phố hoàn thành việc sắp xếp, hợp nhất Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện thành Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh - Truyền hình; 11/18 huyện triển khai thực hiện việc sắp xếp Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Đội Quản lý trật tự xây dựng thành một đầu mối trực thuộc UBND cấp huyện. Để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị, làm cơ sở cho việc đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ người đứng đầu, Sở Nội vụ đã xây dựng, trình UBND tỉnh Quy định đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các Sở, ban, ngành, các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh.

Nhằm xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, trong 6 tháng đầu năm 2019, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3873/QĐ-UBND ngày 26/12/2018 phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Quảng Nam năm 2019 trong đó chú trọng công tác đào tạo bồi dưỡng cho CBCCVC thuộc đối tượng rà soát, chưa đạt chuẩn…, đảm bảo người đi học phải đúng với quy hoạch, vị trí việc làm, chức danh nghề nghiệp. Đến nay, Sở Nội vụ đã phối hợp với các cơ sở đào tạo mở các lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh cho lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố; lãnh đạo cấp phòng các sở, huyện; bồi dưỡng nghiệp vụ CCHC cho công chức sở, huyện.

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 26/NQ/TW ngày 19/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Tiếp tục hoàn thiện các thể chế về quản lý công chức, viên chức, Sở Nội vụ đã chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương xây dựng dự thảo Quy định phân cấp quản lý công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh; Quy bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, luân chuyển, từ chức đối với công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thuộc sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh và UBND cấp huyện.

Công tác cải cách tài chính công cũng được UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo quyết liệt. Theo đó, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục giao quyền tự chủ tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý theo phương án tự chủ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Ban đổi mới và phát triển doanh nghiệp tỉnh đã ban hành văn bản đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện các bước cổ phần hóa đơn vị sự nghiệp công lập theo Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước của tỉnh tiếp tục được tăng cường, hỗ trợ kịp thời cho công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và công tác quản lý chuyên môn, nghiệp vụ của các cơ quan. Sở Thông tin và Truyền thông đã hoàn thành việc triển khai cài đặt phần mềm quản lý văn bản và điều hành đến 100% các đơn vị từ cấp tỉnh đến cấp xã và kết nối với Văn phòng Chính phủ qua trục liên thông quốc gia; đã triển khai cài đặt phần mềm một cửa điện tử cho 18/18 huyện, thị xã, thành phố và một số xã, phường, thị trấn. Tỉnh đã thực hiện kết nối với mạng xã hội Zalo, thêm kênh hỗ trợ giải quyết TTHC của tỉnh trên mạng xã hội, giúp tổ chức và người dân tra cứu thông tin TTHC, trạng thái xử lý hồ sơ. Chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân, doanh nghiệp đã có sự chuyển biến tích cực ở một số sở, ngành. Hệ thống các cơ sở dữ liệu chuyên ngành được duy trì, bảo đảm phục vụ cho công tác quản lý nhà nước của các ngành, địa phương. Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến được triển khai vận hành phục vụ tốt cho các cuộc họp trực tuyến của tỉnh với Trung ương và các huyện.

Với những nỗ lực trong công tác CCHC thời gian qua, Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), Chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông cấp tỉnh (ICT INDEX) và Chỉ số CCHC (PAR INDEX) của tỉnh Quảng Nam năm 2018 đã có những cải thiện về thứ hạng so với các tỉnh, thành trên cả nước.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, thực hiện công tác CCHC tại tỉnh Quảng Nam vẫn còn những tồn tại, vướng mắc, đó là: vẫn còn một số cơ quan, đơn vị, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị chưa xác định được tầm quan trọng trong công tác CCHC, nên chưa có sự quan tâm đúng mức; việc triển khai thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” còn thiếu sự đồng bộ; một số UBND cấp huyện chậm triển khai phần mềm một cửa điện tử cho Bộ phận một cửa huyện, xã; tỷ lệ TTHC có phát sinh hồ sơ và xử lý trực tuyến rất thấp, chưa đạt yêu cầu theo chỉ đạo của UBND tỉnh; tỷ lệ văn bản trao đổi điện tử giữa các cơ quan hành chính nhà nước thuộc tỉnh còn thấp.

2. Nhiệm vụ trong công tác cải cách hành chính 6 tháng cuối năm 2019

Để tiếp tục triển khai tốt công tác CCHC trong thời gian tới, tỉnh Quảng Nam đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, tiếp tục triển khai đồng bộ các nội dung, nhiệm vụ CCHC tại Quyết định số 3982/QĐ-UBND ngày 28/12/2018, bảo đảm hoàn thành 100% kế hoạch; quán triệt, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Đảng, các kết luận, chỉ thị của Thủ tưởng Chính phủ, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về đẩy mạnh CCHC, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; tăng cường giám sát, kiểm tra tình hình thực hiện các văn bản chỉ đạo, điều hành CCHC.

Hai là, tiếp tục cắt giảm thời gian giải quyết TTHC trên cơ sở đơn giản hóa, chuẩn hóa và thống nhất về hồ sơ và quy trình giải quyết TTHC; đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền giải quyết TTHC. Triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ về giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông và các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Bộ, ngành Trung ương và UBND tỉnh.

Ba là, triển khai Kế hoạch số 3520/KH-UBND ngày 19/6/2019 về đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2019.

Bốn là, tiếp tục tập trung sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo Kế hoạch số 2275/KH-UBND và Kế hoạch số 2276/KH-UBND của UBND tỉnh và các Chương trình, Kế hoạch của Tỉnh ủy.

Năm là, nâng cấp Hệ thống thông tin điện tử một cửa, kết nối liên thông tới cả 3 cấp chính quyền để theo dõi, cập nhật, thống kê, tổng hợp thông tin về tình hình, kết quả giải quyết hồ sơ TTHC của tất cả các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã. Đẩy mạnh triển khai cung cấp đồng bộ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 theo lộ trình được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Triển khai đồng bộ Quyết định số 2034/QĐ-UBND ngày 03/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam phê duyệt Kế hoạch xây dựng, chuyển đổi, mở rộng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh.    

Sáu là, tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra CCHC tại các sở, ngành, địa phương, chú trọng kiểm tra việc giải quyết TTHC ở các ngành, lĩnh vực liên quan nhiều đến người dân, doanh nghiệp; chấn chỉnh và xử lý nghiêm các hạn chế, thiếu sót để nâng cao hiệu quả thực hiện. 


Tin: Hòa Tiên - Phòng Cải cách hành chính - Sở Nội vụ


[Trở về]
Các tin mới hơn:
Quảng Nam, ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2020
Quảng Nam, ban hành Kế hoạch tổng kết thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020
Quảng Nam, trao giải cuộc thi “Tìm hiểu cải cách hành chính năm 2019”
Quảng Nam ban hành Kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2020
Thông báo Kết quả cuộc thi tìm hiểu cải cách hành chính năm 2019 (kỳ thứ 4)
Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 và tập huấn phần mềm chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính
Thông báo kết quả cuộc thi tìm hiểu CCHC (kỳ thứ 3)
Quảng Nam: đơn giản hóa thủ tục hành chính ở nhiều lĩnh vực quan trọng
Thông báo kết quả cuộc thi tìm hiểu CCHC (kỳ thứ 2)
Phê duyệt danh mục thủ tục hành chính được giải quyết theo ngành dọc tại cấp tỉnh, huyện, xã
    
1   2  
    
Các tin cũ hơn:
Hội An tổ chức Hội nghị sơ kết công tác cải cách hành chính (CCHC) 6 tháng đầu năm, triển khai chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2019
Thí điểm chuyển giao tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính từ UBND xã sang Bưu điện Văn hóa xã.
Đoàn công tác Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ninh, nghiên cứu, học tập kinh nghiệm về mô hình Trung tâm Hành chính công tại tỉnh Quảng Nam
Tăng cường bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng về công tác cải cách hành chính cho lãnh đạo các Phòng chuyên môn thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố.
Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng về công tác cải cách hành chính cho cán bộ, công chức năm 2019.
Ban chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh Quảng Nam họp phiên thứ 11
Nông Sơn nỗ lực cải cách hành chính
Lễ phát động Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”.
Hội nghị trực tuyến đánh giá chỉ số PAR INDEX, PCI, PAPI, ICT INDEX và công bố xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số hài lòng (SIPAS) và Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh (DDCI) năm 2018
Chỉ số PAR INDEX 2018 của Quảng Nam tăng điểm và tăng 8 bậc
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
    
bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ