ĐẨY MẠNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN TINH GIẢN BIÊN CHẾ VÀ CƠ CẤU LẠI ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
Người đăng: Sở Nội Vụ .Ngày đăng: 03/07/2017 .Lượt xem: 3699 lượt.
Quyết tâm thực hiện tinh giản biên chế gắn với việc cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được UBND tỉnh thể hiện bằng các nhóm nhiệm vụ, giải pháp cụ thể tại Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 27/6/2017.

Trong đó đặc biệt chú ý UBND tỉnh giao cho các địa phương, đơn vị khẩn trương rà soát, hoàn thiện xây dựng đề án tinh giản biên chế đến năm 2021 ( Kể cả đề án tinh giản biên chế được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định 1728/QĐ-UBND ngày 17/5/2016) bảo đảm quy định; hàng năm Sở Nội vụ tổng hợp số lượng đăng ký tinh giản biên chế của các địa phương, đơn vị và đề ra các giải pháp cụ thể để bảo đảm hàng giảm từ 1,5% đến 2%), xây dựng dữ liệu và công bố công khai về quản lý, sử dụng biên chế được giao.

Bên cạnh thực hiện việc rà soát lại chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy của các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, huyện, qua đó kiến nghị các cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ dung theo hướng thu gọn đầu mối, giảm bớt khâu trung gian, quản lý đa ngành, đa lĩnh vực; hạn chế thành lập mới các tổ chức cấp phòng, chi cục trực thuộc, bảo đảm bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả và đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính; đối với các đơn vị trực thuộc phải đảm bảo nguyên tắc một việc chỉ giao cho một cơ quan chủ trì, chuyển một số nhiệm vụ mà cơ quan nhà nước không cần thiết phải trực tiếp thực hiện hoặc thực hiện không có hiệu quả sang tổ chức ngoài nhà nước đảm nhận.

Tiến hành rà soát, sắp xếp, phân loại đơn vị sự nghiệp, chuyển đổi mô hình hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tự chủ, tự chịu trách nhiệm hoặc chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp công lập sang công ty cổ phần; hợp nhất, sáp các đơn vị có chức năng nhiệm vụ giống nhau hoặc gần giống nhau, giải thể các đơn vị hoạt động không hiệu quả; sắp xếp lại mạng lưới trường, lớp bảo đảm từ năm học 2017-2018 phải bố trí số học sinh trên lớp theo mức tối đa của các cấp học, bậc học; sắp xếp lại mạng lưới các đơn vị sự nghiệp y tế theo hướng tinh gọn, hiệu quả, đúng quy định.

Thực hiện nghiêm túc việc đánh giá cán bộ, công chức, viên chức; kiên quyết tinh giản biên chế đối với những cán bộ, công chức, viên chức có phiếu tín nhiệm thấp, không hoàn thành nhiệm vụ, không đạt tiêu chuẩn quy định (phẩm chất, năng lực, sức khỏe), những người dôi dư do xác định vị trí việc làm và sắp xếp tổ chức. Khẩn trương hoàn chỉnh Đề án vị trí việc làm bố trí, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức bảo đảm đúng với tiêu chuẩn, trình độ chuyên môn đào tạo theo nhu cầu vị trí việc làm

Thực hiện nghiêm túc việc quản lý và sử dụng biên chế công chức, viên chức; không thực hiện việc ký hợp đồng lao động để làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, trường hợp phát sinh nhu cầu cần tuyển dụng công chức, viên chức trong chỉ tiêu biên chế thì tổng hợp gửi Sở Nội vụ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thi tuyển theo vị trí việc làm được phê duyệt; tuyển dụng công chức, viên chức phải bảo đảm quy định chỉ được tuyển dụng 50% so với số biên chế được tinh giản, giải quyết chế độ nghỉ hưu đúng tuổi hoặc thôi việc. Chấn chỉnh việc hợp đồng và sử dụng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP phải đúng nhu cầu và định mức quy định.

Không thực hiện tăng biên chế, đối với cả thành lập tổ chức mới hoặc được giao nhiệm vụ mới cơ quan, đơn vị tự cân đối, điều chỉnh trong tổng số biên chế sự nghiệp được giao; riêng đối với ngành y tế và giáo dục đào tạo do yêu cầu thành lập mới, tăng số giường bệnh thực tế sử dụng, tăng số lớp và tăng số học sinh không thể tự cân đối được thì phải xây dựng đề án vị trí việc làm gửi Sở Nội vụ thẩm định báo cáo UBND tỉnh. Tập trung thực hiện xã hội hóa các dịch vụ trên lĩnh vực y tế, giáo dục nhằm hạn chế tăng biên chế trên lĩnh vực này; đối với những đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ một phần kinh phí, xây dựng lộ trình đến năm 2021 chuyển đổi thêm 10% số lượng viên chức sang cơ chế tự chủ trả lương từ nguồn thu sự nghiệp

Bên cạnh những nhiệm vụ giải pháp cụ thể trên, UBND tỉnh giao cho giám đốc, thủ trưởng các Sở, Ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm về công tác chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ tinh giản biên chế; nếu không hoàn thành kế hoạch phải bị xử lý theo quy định.

Tải Chỉ thị tại đây.

Trung Kiên - PTP Phòng Công chức, viên chức


[Trở về]
Các tin mới hơn:
Ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển đối với công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản l‎ý trên địa bàn tỉnh
Những điểm mới trong đề án cải cách chính sách tiền lương
Các tin cũ hơn:
Hơn 4 tỷ đồng thực hiện chính sách nghỉ hưu
Quảng Nam chi 32 tỷ đồng thu hút nhân tài
Nhiều ưu tiên cho cán bộ, công chức, viên chức nữ
Đề xuất trả lương theo vị trí làm việc
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2014
Công khai chế độ đãi ngộ đối với cán bộ, công chức, viên chức
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 12/2013
Thời gian làm Chủ nhiệm HTX được tính hưởng BHXH
Những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 11/2013
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10/2013
    
1   2   3   4  
    
bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ