Bảy chương trình hành động
Người đăng: Sở Nội Vụ .Ngày đăng: 03/12/2010 .Lượt xem: 18160 lượt.
Bảy chương trình hành động thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2010, bao gồm:

- Chương trình 1: “Đổi mới công tác xây dựng, ban hành và nâng cao chất lượng văn bản quy phạm pháp luật” do Bộ Tư pháp và Văn phòng Chính phủ chủ trì.

- Chương trình 2: “Nghiên cứu xác định vai trò, chức năng và cơ cấu tổ chức của các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước” giai đoạn I (2003-2005) do Bộ Nội vụ và Văn phòng Chính phủ chủ trì.

- Chương trình 3: “Chương trình tinh giản biên chế” do Bộ Nội vụ chủ trì

- Chương trình 4: “Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước giai đoạn I (2003-2005)” do Bộ Nội vụ chủ trì.

- Chương trình 5: “Chương trình cải cách tiền lương” do Bộ Nội vụ chủ trì.

- Chương trình 6: “Đổi mới cơ chế quản lý tài chính đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công” do Bộ Tài chính chủ trì.

- Chương trình 7: “Hiện đại hoá hành chính” do Văn phòng Chính phủ chủ trì.

Nguồn tin:
[Trở về]
bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ